Stichting WATER drager van Leven

Over de Stichting

Doel

De Stichting 'WATER drager van leven' heeft als doel (artikel 3 van de Statuten) het bevorderen van de kennis van water als bron en drager van het leven en de verbreiding daarvan zowel in Nederland als daarbuiten. De stichting is opgericht op 24 november 2004. De vier initiatiefnemers, tevens de huidige bestuursleden, zijn waterdeskundigen met een ruime beroepservaring in de Nederlandse watersector. Zij menen dat de huidige wijze waarop water wordt benaderd onvoldoende recht doet aan het belang van dit levensmedium voor de gezondheid van de mens en de toekomst van de aarde. Zij willen met dit initiatief prikkelende vragen stellen, het zoeken naar de antwoorden daarop bevorderen en deze antwoorden, voor zover ze wellicht nu al te geven zijn, in brede kring aan de orde stellen.

Werkwijze

De Stichting streeft naar een bredere bewustwording en een intensievere beleving van het levenbepalende fenomeen Water. Voor de bewustwording richt zij zich vooral tot de wetenschap, het onderwijs en de praktijkdeskundigen; voor de beleving ziet zij vooral waardevolle mogelijkheden op het terrein van religie en kunst. Tevens stelt zij zich ten doel het stimuleren van fenomenologisch onderzoek naar het wezen van Water. Als eerste stap ziet zij het bekendheid geven aan op dit gebied beschikbare onderzoeksmethoden en het verspreiden van de resultaten daarvan. De Stichting kan haar werk doen dankzij giften, subsidies, etc. en door de activiteiten van vrijwilligers. 

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

Adresgegevens

Jaarverslagen, etc.

Onze meest recente jaarverslagen en het actuele beleidsplan kunnen hieronder worden gedownload via:

Beleidsplan: 2018

Jaarverslagen: 2017 - 2016 - 2015  - 2014 - 2013 - 2012

Informatiebrochure over het werk van de Stichting, haar visie op Water en enige in dat verband interessante feiten over water, drinkwatergebruik en waterbeheer.

Privacy

Op de verzendlijst voor berichten van Stichting WATER Drager van Leven staan naam en emailadres van geïnteresseerden in het werk van de stichting. Met deze persoonlijke gegevens wordt zorgvuldig omgegaan, waarbij de richtlijnen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in acht worden genomen. Deze gegevens bevinden zich achter digitale slot en grendel en zullen niet aan derden verstrekt worden zonder toestemming van de betrokkene.

Dit betekent dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens. De naam en het emailadres worden uitsluitend voor het verzenden van aankondigingen en mededelingen van Stichting WATER Drager van Leven gebruikt.

 

Stichting WATER drager van Leven - email                                        last updated  22-08-2018

 

© 2006-2010 www.mijn-eigen-website.nl