WATER drager van Leven

Activiteiten 2004-2019

Seminars ( lijst en korte verslagen )

Andere activiteiten

Zie ook publicaties

 

Seminar Water en Leven van 15 october 2018

Convocatie en programma

Korte impressie

Op 15 october 2018 vond in samenwerking met Waternet, het waterkringloopbedrijf van Amsterdam, een zeer geslaagd middagseminar plaats over Water en Leven.

Eilard Jacobs, oud-medewerker van Waternet, wijdde hieraan een column in Vakblad H2O. Zie: De-vierde-fase-van-water

In het Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde verscheen een korte samenvatting van de keynote presentatie van Marc Henry. De meer uitgebreide samenvatting kan per email worden aangevraagd.

Een seminar over dit brede thema is mogelijk geworden door nieuwe wetenschappelijke inzichten, waarvoor al in de jaren 1980 de basis is gelegd. Sindsdien hebben vele tientallen wetenschappers wereldwijd aan de oplossing van het “raadsel water” gewerkt. Wij zijn bijzonder ingenomen met de komst van een bij deze ontwikkelingen betrokken onderzoeker, prof. Marc Henry – hoogleraar aan de Université de Strasbourg. Hij heeft in zijn keynote presentation aangegeven hoe de schijnbaar zo eenvoudige watermoleculen drager kunnen zijn van het meest complexe verschijnsel op aarde - het leven - en daarmee een mogelijke verklaring bieden voor verschillende tot nu toe onbegrepen eigenschappen van water. Het gaat volgens hem om samenwerking op moleculair niveau, waarvoor water als buitenbeentje onder de vloeistoffen bij uitstek is toegerust. 

Verdere inleiders waren Paul Doesburg (Crystal Lab) en Christine Sutter (Strömungsinstitut Herrischried/Adventa Initiative). Zij presenteerden ieder hun eigen ervaringen met fenomenologisch wateronderzoek in relatie met de gepresenteerde nieuwe inzichten.

Achtergrondinfo

Prof. Marc Henry (Université de Strasbourg) verklaart de unieke, voor leven onmisbare eigenschappen van water uit quantumtheoretische inzichten. Die komen er op neer dat het water in iedere levende cel in een bijzondere, 4e aggregatietoestand verkeert met fysische kenmerken die sterk afwijken van die van ijs, (vrij) water en waterdamp.  In deze toestand hebben de watermoleculen onderling geen vaste binding zoals in ijs en ook geen vrije, ongecoördineerde beweging zoals in (vrij) water, maar vormen zij coherente eenheden (domeinen) waarin de waterstofkernen van de watermoleculen eenzelfde oriëntatie en eenzelfde oscillerende beweging vertonen. Henry vergelijkt dit met de positionering van ieder individu in een zwerm spreeuwen of een school vissen.

Deze coherente domeinen vormen aan de vele grensvlakken in de levende cel een beweeglijke structuur, die biochemisch actief is. Deze activiteit wordt aangestuurd door "informatie", die ondermeer in DNA vastligt. Coherent water geeft de informatie van bijvoorbeeld het DNA-molecuul via een electromagnetisch veld door aan de omgeving, o.a. niet-coherent water en de daarin opgeloste stoffen. 

Levensprocessen kunnen alleen door de bemiddeling van dit water tussen organische moleculen en ionen verlopen. De werking van homeopathie is volgens Henry dan ook te verklaren doordat de eigenschappen van een opgeloste stof in coherente domeinen worden 'geregistreerd'. Wanneer de oplossing op de juiste wijze stapsgewijs wordt verdund, verdwijnt uiteindelijk wel de stof zelf, maar worden deze eigenschappen via de oriëntatie en de trilling van coherente waterstofkernen steeds overgedragen op het toegevoegde niet-coherente water, dat daardoor eveneens coherent wordt.

Door de coherente domeinen is water eveneens zeer ontvankelijk voor energetische invloeden en in staat deze vast te houden.

Henry maakt aannemelijk dat de capaciteit van de coherente domeinen groot genoeg is om alle voor het functioneren benodigde informatie van een levend organisme op te slaan.

Details Paul Doesburg

Onderzoeker-eigenaar van het Crystallab in Ottersum (L). Test via de kristallisatie van koperchloridepreparaten de kwaliteit en de levenskracht van voedingsmiddelen. Met deze methode heeft hij ook onderzoek gedaan naar de invloed van straling van mobiele telefoons op water.

Details Ir Christine Sutter

Sinds 20 jaar een van de dragende krachten van het Institut für Strömungswissenschaften in Herrischried (D). Zij zal de brug proberen te slaan tussen haar onderzoek naar de invloed van vormkrachten op water en de benadering van Henry.

Seminar Water en Klimaat - wat is oorzaak, wat is gevolg? (Waternet, Amsterdam)

Op 24 maart 2017 namen in  ca. 70 belangstellenden deel een internationaal klimaatseminar over de mogelijke invloed van de waterhuishouding en het bodemgebruik op het klimaat op locale en regionale schaal. Dr Jan Pokorný (Univ. van Praag) presenteerde zijn - onorthodoxe - visie. Prof. Dr Han Dolman (VU Amsterdam) reageerde daarop. Ir Daniël Goedbloed (Waternet) schetste de ambitie en aanpak van het project Amsterdam Rainproof.

Het verslag kan hier worden gedownload.

Waterkring

De Waterkring organiseerde van 2003 tot 2018 halfjaarlijkse huiskamerbijeenkomsten.  Meer over de waterkring...

Platform Vitaal water

Via het platform Vitaal Water werden waterdeskundigen met interesse voor Water en Leven met elkaar in contact gebracht. Tweemaal per jaar werd een bijeenkomst georganiseerd. Deze activiteiten zijn beëindigd. Zie ook: platform Vitaal Water....

Seminar met Gerald Pollack (The 4th Phase of Water) en Hans Lyklema (co-referaat)

Op uitnodiging van SWDL, Waternet en Waterschap De Dommel gaf de Amerikaanse hoogleraar biochemie Gerald Pollack op 12 october 2015 een openbare presentatie in het hoofdkantoor van Waternet, het waterketenbedrijf van Amsterdam e.o. Op 14 october vond bij Waterschap De Dommel met hem een besloten bijeenkomst plaats voor waterbeheerders.

De bijeenkomst op 12 october bij Waternet in Amsterdam werd bijgewoond door ca. 50 personen, die genoten van de boeiende presentatie van Pollack maar ook de kritische vragen van Lyklema wisten te waarderen. Sommigen hadden zelfs nog wel meer discussie willen zien, anderen hadden graag nog wat doorgepraat over de achtergronden van het onderzoek naar het zogenoemde EZ-water.

Professor Pollack ontdekte ca. 10 jaar geleden de  zgn. "Exclusion Zone", een dunne vloeistoflaag op het grensvlak van water en hydrofiele vaste stoffen zoals hout en papier, maar ook eiwit en andere (levende) biologische materialen. In deze exclusion zone vertoont water andere fysische en chemische karakteristieken dan in de 'bulk' van de vloeistof. Hoewel er nog veel te begrijpen en te verklaren valt, is duidelijk dat als deze inzichten stand houden, ze grote gevolgen kunnen hebben voor het denken over en het omgaan met water, in het bijzonder in relatie met levensverschijnselen. Vooralsnog is Gerald Pollacks werk niet doorgedrongen tot de canon van de universitaire chemie.

Professor Hans Lyklema (WUR) belichtte op 12 october de ontdekkingen van Gerald Pollack vanuit zijn vakgebied, de fysische chemie en colloidchemie. Hij gaf aan welke vragen  naar zijn mening nog zullen moeten worden beantwoord, voordat er sprake kan zijn van acceptatie in brede kring. Hij kwam tot de - voorlopige - conclusie dat er door Pollack en medewerkers weliswaar zeer intrigerend onderzoek is verricht, maar dat er niet van een echte vierde aggregatietoestand van water kan worden geproken. Hij acht nader onderzoek naar de eigenschappen van de gebruikte vaste fase (Nafion, metalen, e.a.) en de interactie met het oplosmiddel (ook anders dan water) noodzakelijk. 

Als initiatiefnemers zien we terug op een boeiende gedachtenwisseling, die door de inbreng van Hans Lyklema een extra dynamiek verkreeg.

Interessante links m.b.t. Pollack's onderzoek: https://www.youtube.com/watch?v=nTngSAG28J4

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2013/08/18/exclusion-zone-water.aspx

http://www.ebnerandsons.com/products/the_fourth_phase_of_water

Seminar "Initiatieven voor water" op 31 october 2014 te Amersfoort

Het middagseminar over “Initiatieven voor Water” trok ca. 70 belangstellenden. Maarten Gast opende met een informatieve inleiding over het Nederlandse waterbeheer en de activiteiten van de 10-jarige Stichting WATER Drager van Leven. Deze presentatie is achteraf door hem omgewerkt tot een brochure.  Paul van Dijk (beeldhouwer), Hans van Sluis (watertechnoloog) en Bart Wesseling (waterbouwkundige) gingen in op achtereenvolgens het ontwerpproces, de werking van flowforms en de ontwikkeling van een ‘fishflowform’. Ignaz Anderson, directeur van de IONA-Stichting, sloot het seminar met een feestelijke presentatie "Water verbindt" af.

Seminar over Duits onderzoek naar effecten van behandeling met  watervitalisatoren (2012) te Amersfoort

Op 26 october 2012 zijn tijdens een middagseminar in Amersfoort de resultaten van onderzoek naar de effecten van watervitaliserende apparatuur worden gepresenteerd. In de afleveringen 36 en 37 van het tijdschrift Wasserzeichen is kort over dit onderzoek gerapporteerd: C. Sutter-Picariello, M. Schleyer, C. Liess (2013) - Wasserbehandlung durch "Vitalisierungsverfahren;  download deel 1 . download deel 2

De uitgebreide eindrapportage (C. Sutter-Picariello, M. Schleyer, C. Liess (2013): Untersuchung von Methoden der Wasserbehandlung zur Qualitätsverbesserung, so genannte „Vitalisierung“, „Energetisierung“ oder „Belebung“, Projektbericht, Herrischried) is bij het Institut für Strömungswissenschaften te bestellen.

Vitaal Water dagen DHV in september 2011

Impressies van Maarten Gast (voorzitter SWDL) en Theo Claassen (Wetterskip Fryslân) zijn verschenen in de tijdschriften H2O en Neerslag. Evert Schaap (Esyntech) schreef een artikel in Watervakblad. - Lees meer  ....

DHV bracht ter gelegenheid van de Vitaal Waterdagen een boekje uit onder de titel 'Vitaal Water voor Mens en Natuur'. Dit kan - als pdf - worden aangevraagd via info@stichtingwater.nl.

Gebruikers in groente- en fruitteelt en veehouderij zijn positief over watervitalisatoren

In het voorjaar van 2011 is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen van zakelijke en particuliere gebruikers van watervitalisatoren. Zakelijke gebruikers werden telefonisch geïnterviewd. Particulieren konden hun ervaringen melden via een on-line enquête. De resultaten geven aan dat de groente- en fruittelers en veehouders tevreden zijn over de door hen geïnstalleerde apparatuur. Wel geven sommigen aan dat het lastig is om de geconstateerde verbeteringen met zekerheid daar aan toe te schrijven.  Er is een korte tussenrapportage beschikbaar. Meer...

Onderzoek vistrap met fishflowforms

Waterschap De Dommel heeft in samenwerking met de Stichting Fishflowform een experimentele vispassage gerealiseerd.  Deze is aangelegd in de Buulder Aa ter hoogte van de stuw bij Molenheide. De passage is uitgerust met Fishflowforms in de plaats van overlaten. De ritmische stroming van de flowforms wekt het benodigde verval op en maakt het kunstwerk tot een sieraad in het landschap. In 2015-2017 is een uitgebreid onderzoek naar het functioneren ervan en naar de gevolgen voor het water uitgevoerd.

Het onderzoek heeft aangetoond dat een vistrap met fishflowforms een aantrekkelijk alternatief is voor de gebruikelijke ontwerpen. Meer info ..

Onderzoek ethertechnologie (2010-2011)

Leden van het stichtingsbestuur werkten mee aan een verkennende studie naar de mogelijke rol van ethertechnologie in de toekomstige energievoorziening. In dat verband is door hen een essay over de uitvindingen van Viktor Schauberger opgesteld en is het leven en werk van Ehrenfried Pfeiffer beschreven. Pfeiffer verrichte op aanwijzing van Rudolf Steiner al in 1922 onderzoek naar ethertechnologie. Het essay (Engelstalig) is via ons secretariaat verkrijgbaar. Meer ....

Contact

roosWATER drager van Leven - email                                              last updated  03-08-2021

 

© 2006-2010 www.mijn-eigen-website.nl