Stichting WATER drager van Leven

Welkom - nieuws

Seminar over Water en Leven op 15 october 2018 in Amsterdam

Op 15 october as. zal een seminar worden gehouden over Water en Leven. Met deze bijeenkomst over recente ontwikkelingen rond het thema dat de reden vormde van haar ontstaan gaat de stichting deze reeks van seminars besluiten. In de afgelopen 15 jaar zijn van verschillende kanten opmerkelijke bijdragen geleverd aan de inzichten in het belang en de rol van het levenselement WATER. Nu lijkt het moment gekomen om aandacht te besteden aan fundamentele doorbraken op dit gebied, waaraan sinds ca. 1985 door vele onderzoekers over de hele wereld een bijdrage is geleverd.

Prof. Marc Henry, hoogleraar aan de Universiteit van Straatsburg, specialisatie Quantum physics and bio-physics-chemistry of water, werpt een nieuw licht op de relatie tussen water en leven, die tegelijk  vanzelfsprekend en tot nu toe zo moeilijk te doorgronden is. 

Henry verklaart de unieke, voor leven onmisbare eigenschappen van water uit quantumtheoretische inzichten. Die komen er op neer dat het water in iedere levende cel in een bijzondere, 4e aggregatietoestand verkeert met fysische kenmerken, die sterk afwijken van die van ijs, (vrij) water en damp.  In deze toestand hebben de watermoleculen onderling geen vaste binding zoals in ijs en ook geen vrije, ongecoördineerde beweging zoals in (vrij) water, maar vormen zij coherente eenheden (domeinen) waarin de waterstofkernen van de watermoleculen eenzelfde oriëntatie en eenzelfde oscillerende beweging vertonen. Henry vergelijkt dit met de positionering van ieder individu in een zwerm spreeuwen of een school vissen.

Deze coherente domeinen vormen aan de vele grensvlakken in de levende cel een beweeglijke structuur, die biochemisch actief is. Deze activiteit wordt aangestuurd door “informatie”, die ondermeer in DNA vastligt. Coherent water geeft de informatie van bijvoorbeeld het DNA-molecuul via een electromagnetisch veld door aan de omgeving, waaronder niet-coherent water en de daarin opgeloste stoffen. 

Door de coherente domeinen is water zeer ontvankelijk voor energetische invloeden. Levensprocessen kunnen alleen plaats vinden door de bemiddeling van dit water tussen organische moleculen en ionen. De werking van homeopathie is volgens Henry dan ook te verklaren doordat de eigenschappen van een opgeloste stof in coherente domeinen worden 'geregistreerd'. Wanneer de oplossing op de juiste wijze stapsgewijs wordt verdund, verdwijnt uiteindelijk wel de stof zelf, maar worden deze eigenschappen via de oriëntatie en de trilling van coherente waterstofkernen steeds overgedragen op het toegevoegde niet-coherente water, dat daardoor eveneens coherent wordt.

Henry maakt aannemelijk dat de capaciteit van de coherente domeinen groot genoeg is om alle voor het functioneren benodigde informatie van een levend organisme op te slaan.

Paul Doesburg, onderzoeker-eigenaar van het Crystallab in Ottersum (L), test via de kristallisatie van koperchloridepreparaten de kwaliteit en de levenskracht van voedingsmiddelen. Met deze methode heeft hij ook onderzoek gedaan naar de invloed van straling van mobiele telefoons op water.

Ir. Christine Sutter, reeds vele jaren een van de dragende krachten van het Institut für Strömungswissenschaften in Herrischried (D), zal de brug proberen te slaan tussen haar onderzoek naar de vormkrachten van water en de benadering van Henry.

De discussie na de voordrachten zal worden geleid door Ir Hans van Sluis.

Het seminar vindt plaats in het hoofdkantoor van Waternet op maandagmiddag 15 oktober 2018 vanaf 13.30 uur. Voorlopige aanmelding is mogelijk via email. U ontvangt dan in de loop van augustus een convocatie met nadere gegevens.

Schauberger in het Nederlands

Via implosie@gmail.com kunt u bij Reinout Guépin zijn boek over leven en werk van Viktor Schauberger bestellen. Zijn uitgever is failliet en hij verkoopt ze nu los voor 22 euro incl. verzendkosten. Help deze schrijver de winter door en geef het boek als kerst- of verjaarscadeautje aan vrienden of bekenden...

Onderzoek vistrap met fishflowforms afgerond

Waterschap De Dommel heeft in samenwerking met de Stichting Fishflowform een experimentele vispassage gerealiseerd.  Deze is aangelegd in de Buulder Aa ter hoogte van de stuw bij Molenheide. De passage is uitgerust met Fishflowforms in de plaats van overlaten. De ritmische stroming van de flowforms wekt het benodigde verval op en maakt het kunstwerk tot een sieraad in het landschap. In 2015-2017 is een uitgebreid onderzoek naar het functioneren ervan en naar de gevolgen voor het water uitgevoerd.

Het onderzoek heeft aangetoond dat een vistrap met fishflowforms een aantrekkelijk alternatief is voor de gebruikelijke ontwerpen. Meer info en aanvraag rapportage...

Platform Vitaal Water

Een datum voor een volgende bijeenkomst van het platform is nog niet vastgesteld. 

Zie verder...

Waterkring

De Waterkring zal niet langer halfjaarlijkse bijeenkomsten houden.

Het werk van de Stichting WATER Drager van Leven

De door Maarten Gast op 31 october 2014 gepresenteerde inleiding over water is omgewerkt tot een brochure over het werk van de Stichting, haar visie op water en enige in dat licht interessante gegevens.

Contact

Stichting WATER drager van Leven - email                                            last updated  29-05-2018

 

© 2006-2010 www.mijn-eigen-website.nl